Connatura
 
  connatura projectes serveis solucions particulars noticies

serveis

bioenginyeria
obres realitzades

Més de 20 anys d'experiència del nostre equip es reflecteixen en les nostres obres realitzades

més informació

Bioenginyeria i integració paisatgística

 • Tractaments d'estabilització, anti-erosió i revegetación en talusos i vessants (malles orgàniques i metàl·liques, biorrollos, geoceldes i geoesteres)

  Per poder garantir en un talús o vessant una coberta vegetal contínua i estable és necessari protegir la superfície de manera temporal dels agents erosius, aconseguint-se així dos efectes immediats:

  • el primer confinar, tant el sòl existent com la possible aportació del substrat adequat
  • el segon dotar a la superfície del terreny d'una major capacitat d'estabilitat i resistència enfront de l'exposició a l'erosió, permetent el desenvolupament de les espècies vegetals.

  Per a aquestes comeses hi ha al mercat una àmplia gamma de productes (malles, mantes, biorrollos, etc) fabricats amb fibres naturals de coco, jute, fenc, etc. En cas de necessitat, també existeixen elements de composició sintètica (malles metàl·liques, malles plàstiques, geoceldas, etc) de major capacitat i durabilitat en el temps.

  Connatura | Tractaments d'estabilització
  Connatura | Tractaments d'estabilització
  Connatura | Tractaments d'estabilització
 • Construcció d'estructures de contenció de terrenys i desmuntis (murs verds, gavions, rocalles i esculleres).

  Quan es necessita estabilitzar un terreny inestable, amb pendents molt pronunciades, és necessari construir sistemes de contenció de terres que ajudin a millorar l'estructura del terreny i perdurin en el temps. També s'utilitzen aquests sistemes verticals quan es precisa augmentar la superfície útil horitzontal, permetent la creació i aprofitament d'espais adequats sobre ells.

  Com a alternativa a la construcció d'estructures artificials (murs de formigó, panells metàl·lics, etc) que són molt difícils d'integrar en l'entorn, s'ha creat la construcció de sistemes de components més naturals, anomenats murs verds o murs ecològics, que al seu torn poden revegetarse amb diferents tipus de plantes enfiladisses i entapissants, o revestir-se amb pedra o fusta, produint d'aquesta manera un menor impacte visual i una correcta integració paisatgística de les estructures.

  Els gavions són contenidors de pedres confinades amb malla de filferro galvanitzat, que treballen per gravetat i que permeten integrar les obres en la naturalesa, minimitzant l'ús del formigó.

  Connatura | Estructures de contenció de terrenys
  Connatura | Estructures de contenció de terrenys
  Connatura | Estructures de contenció de terrenys
 • Integració paisatgística de carreteres, infraestructures ferroviàries, pedreres i abocadors.

  Sent de gran importància minimitzar l'impacte de les obres antròpiques en l'entorn existeixen tècniques, específiques per a cada cas, que persegueixen com a objectiu recuperar la vegetació afectada i integrar correctament en la naturalesa els espais degradats o greument modificats per l'home.

  La fi última, és aconseguir la recuperació de l'ecosistema mitjançant l'ús d'espècies vegetals autòctones que permetin una recuperació de l'entorn natural.

  Bàsicament, aquestes tècniques consisteixen en l'estabilització de les superfícies sensibles a l'erosió, mitjançant una modificació gradual de la topografia del terreny, tractant de crear superfícies adequades per al creixement d'arbres i arbustos, sent en molts casos necessari confinar elements contaminants i restablir un sistema de drenatge, que permeti posteriorment aportar terra vegetal adequada i on puguin viure correctament les plantes.

  Connatura | Integració paisatgística
  Connatura | Integració paisatgística
  Connatura | Integració paisatgística
 • Restauració, ordenació i estabilització de marges fluvials, rieres i aiguamolls.

  A causa de la particularitat que tenen els espais fluvials i lacustres, el tractament per recuperar-los ha de ser estudiat de manera específica en cada cas, a fi de determinar quin d'ells és el més adequat.

  Bàsicament tenim la variable hidrològica com a limitant, que en la conca mediterrània es caracteritza per sofrir en moltes ocasions pluges d'una gran intensitat en un curt espai de temps, produint avingudes d'aigua de gran cabal que erosionen els marges fluvials. Per això és necessari estabilitzar els marges i talusos per evitar els processos erosius.

  En alguns casos cal usar elements que temporalment confinin la terra fins que la vegetació s'estableixi correctament i mitjançant les seves arrels, permeti estabilitzar els marges.

  En el cas dels aiguamolls, es tindrà en compte la fluctuació estacional del nivell d'aigua, per a això han d'utilitzar-se espècies vegetals específiques per a zones fluvials, algunes vegades integrades en elements flotants.

  Connatura | Restauració, ordenació i estabilització de marges fluvials
  Connatura | Restauració, ordenació i estabilització de marges fluvials
  Connatura | Restauració, ordenació i estabilització de marges fluvials
 • Tractament d'aigües residuals per tècniques de fitodepuració.

  En els casos on els volums d'aigües residuals a tractar siguin d'escassa magnitud, es poden utilitzar modernes tècniques de depuració amb plantes (fitodepuració) que permeten, mitjançant la sedimentació i posterior filtració, retornar-les al mitjà amb nivells adequats perquè no siguin contaminants.

  Aquestes tècniques es basen en una sèrie de filtracions naturals, primer mitjançant el pas per àrids nets com a sorres i graves, i posteriorment per una fase d'aprofitament per part d'una vegetació específica, on les arrels de les plantes absorbeixen i fixen els elements contaminants.

  Existeixen diferents nivells de complexitat, però en general, quantes més vegades passa l'aigua per aquestes comunitats vegetals més depurada resulta al final del procés.

  Connatura | Tractament d'aigües residuals
 • Disseny i construcció de cobertes vegetals i de jardins verticals.

  Existeixen noves i interessants tendències en arquitectura i jardineria consistents a integrar la vegetació en les edificacions, amb els múltiples avantatges que això comporta, quant a l'estalvi energètic (regulació de la temperatura, aprofitament de l'aigua de pluja, etc) i en la millora en l'habitabilitat i integració paisatgística dels edificis. Bàsicament es divideixen en 2 grans grups:

  • En primer lloc, les cobertes enjardinades (green roofs),que mitjançant tècniques d'impermeabilització i d'aportació d'un substrat artificial adequat, juntament amb un sistema automàtic de reg, permet el creixement adequat de les plantes.
  • En segon lloc, els jardins verticals (green walls), com a murs, parets i façanes que mitjançant estructures i suports adequats, i la dotació de sistemes de reg per degoteig autocompensant, s'aconsegueix tenir una comunitat vegetal, el desenvolupament de la qual es realitza, sense problemes, en posició vertical. En aquells casos que, la seva ubicació es trobi a l'interior d'un recinte tancat, aquests murals verds es complementen amb un modern sistema d'il·luminació mitjançant llums tipus “leds”, adequat per al normal creixement de les plantes.
  Connatura | Disseny i construcció de cobertes vegetals i de jardins verticals.
Construcciones y Obras Integrales Naturales SLL

C/Tecnologia 19, plta Baixa
08840 – Viladecans (Barcelona)
Tel: 610 520 039  |  936 476 411
info@connatura.es
Connatura pertenece a Associació de Profesionals dels Espais Verds de Catalunya Asociación Española de Ingeniería del Paisaje Micro, petita i mitjana empresa de Catalunya Cambra de Comerç de Barcelona
Construcciones y Obras Integrales Naturales SLL, tots els drets reservats | Disseny: Attitude